اگر عشق واقعى است،

 

اگر عشق واقعى است،
پس به همان روشى با آن رفتار كن كه
با یك گیاه رفتار مى كنى تغذیه اش كن،و
در برابر باد و باران از آن محافظت كن.
هر كارى را كه مى توانى كاملا انجام دهى.
اما اگر عشق واقعى نیست،
در این صورت بهترین كار این است كه
به آن بى توجهى كنى تا پژمرده شود...


منبع این نوشته : منبع
واقعى ,واقعى است،